A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Люблинецький ліцей Волинської обласної ради

"Положення про пансіон Люблинецького ліцею Волинської обласної ради""

Дата: 23.11.2023 09:32
Кількість переглядів: 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ т.в.о. директора Люблинецького ліцею Волинської обласної ради
від ____ _________ 2022 р. №____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про пансіон

Люблинецького ліцею Волинської обласної ради

 1. Загальні положення

1. 1. Положення про пансіон  Люблинецького ліцею Волинської обласної ради (надалі – Положення) встановлює умови і правила проживання та утримання учнів у пансіоні до якого вони зараховані на навчання.

2.1. У цьому Положенні під терміном “утримання учнів у пансіоні” розуміється забезпечення учнів, які проживають у пансіоні Люблинецького ліцею Волинської обласної ради (надалі - Пансіон), до якого вони зараховані на навчання, харчуванням, медичним обслуговуванням та іншими послугами відповідно до законодавства.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про освіту”“Про повну загальну середню освіту”“Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”“Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”“Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

2.2. Положення про пансіон  Люблинецького ліцею Волинської обласної ради  розроблене відповідно до «Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти», законодавства та установчих документів закладу освіти та затверджується керівником закладу освіти.

 1. Порядок поселення учнів до пансіону та виселення з нього

 

2.1. Учні Люблинецького ліцею Волинської обласної ради (надалі-Ліцей) поселяються до Пансіону у разі, коли:

 • місцем офіційної реєстрації та/або фактичного проживання учнів є населений пункт поза межами населеного пункту, в якому розташований Ліцей, та час перебування учнів у дорозі до закладу освіти в один бік транспортом загального користування у міських, приміських (позаміських) і міжміських маршрутах та транспортом, що здійснює спеціальні пасажирські перевезення, перевищує одну годину;
 • індивідуальною програмою реабілітації учням встановлено обмеження фізичного навантаження.

2.2. Учні із встановленою інвалідністю можуть проживати у пансіоні у вихідні та святкові дні (крім канікул) за індивідуальним графіком та на підставі письмової заяви (у довільній формі) одного з батьків або іншого законного представника учня. Інші учні можуть проживати у пансіоні у вихідні та святкові дні (крім канікул) за індивідуальним графіком, але не більше ніж чотири вихідні та один святковий день на місяць, на підставі письмової заяви (у довільній формі) одного з батьків або іншого законного представника учня.

2.3.Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (крім тих, над якими встановлено опіку/піклування або які влаштовані в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, інші установи та заклади), особи з їх числа, а також учні, які в період навчання у віці від 18 до 23 років втратили батьків, діти, розлучені із сім’єю, проживають у пансіоні протягом календарного року, в тому числі у вихідні та святкові дні, під час канікул.

2.4.У разі необхідності невідкладного прийняття рішення під час виникнення надзвичайних обставин, ситуацій природного та техногенного походження, несприятливих погодних умов, які унеможливлюють підвезення учня до місця його проживання, та інших обставин, що об’єктивно зумовлюють необхідність цілодобового перебування учня у Пансіоні (перебування на стаціонарному лікуванні одного з батьків або інших законних представників учня або їх захворювання, що перешкоджає виконанню своїх обов’язків (з обов’язковим наданням копії підтвердних документів), керівник Ліцею може прийняти рішення щодо цілодобового перебування учня в Пансіоні, про що інформує відповідну службу у справах дітей (не пізніше одного робочого дня).

2.5.Організація проживання учнів у Пансіоні під час встановленого Кабінетом Міністрів України карантину здійснюється з урахуванням обмежувальних протиепідемічних заходів.

2.6.У разі перебування учня у пансіоні у вихідні та святкові дні без заяви одного з батьків або іншого законного представника керівник закладу освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.

2.7. Під час поселення учня до Пансіону між одним з батьків або іншим законним представником учня та Ліцеєм  укладається договір про надання послуг з проживання та утримання учня у Пансіоні.

 У разі коли керівника закладу освіти призначено опікуном учня, договір із закладом освіти укладається відповідним органом опіки та піклування, який прийняв рішення про його цілодобове перебування у такому закладі освіти.

2.8.Для учнів одного або різних років навчання (з урахуванням вікових особливостей) у пансіоні утворюються групи, гранична наповнюваність яких не перевищує  наповнюваності класів, визначеної згідно з положенням про відповідний тип закладу.

2.9.Поселення до пансіону здійснюється відповідно до наказу керівника закладу, як правило, до початку навчального року, а протягом навчального року - за умови наявності вільних місць для проживання на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника учня.

До заяви додається:

 • інформація про батьків або інших законних представників учня, в якій зазначається їх прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), адреса реєстрації місця проживання та/або фактичного місця проживання (перебування), способи зв’язку, номери мобільного та службового телефонів (за наявності), інша контактна інформація;
 • копія рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; копія рішення органу опіки та піклування про форму влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (для осіб, які перебувають під опікою/піклуванням, в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, інших установах та закладах).

 Для поселення до пансіону діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (крім тих, над якими встановлено опіку/піклування або які влаштовані в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, інші установи та заклади), особи з їх числа, а також учні, які в період навчання у віці від 18 до 23 років втратили батьків, діти, розлучені із сім’єю, проживають у пансіоні протягом календарного року, в тому числі у вихідні та святкові дні, під час канікул до заяви додаються:

 • для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім тих, над якими встановлено опіку/піклування або які влаштовані в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, інші установи та заклади), - документи, визначені пунктами 35 і 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;
 • для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - копія рішення органу опіки та піклування (суду) про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • для дітей, розлучених із сім’ями, - документи, визначені пунктом 9 Порядку взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування під час виявлення розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 832 “Про особливості соціального захисту розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 93, ст. 3041); у разі надання таким дітям статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, - документи, визначені пунктами 35 і 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;
 • для учнів з інвалідністю - копію їх індивідуальної програми реабілітації;

- для учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років втратили батьків:

- у разі, коли батьки померли, - копія свідоцтва про смерть батьків;

- у разі, коли батьки оголошені померлими, - рішення суду про оголошення батьків померлими;

- у разі, коли батьки загинули або пропали безвісти, - рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми чи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до Реєстру інформації про те, що особа зникла безвісти, або інформацію з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, отриману в порядку, передбаченому статтею 15 Закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти”; документ, що підтверджує загибель батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення.

 Для учнів у яких помер один з батьків, або оголошений померлим, та якого  виховує  одинока матір, додається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

2.10.Директор Ліцею ознайомлює батьків або інших законних представників учня з умовами проживання, розпорядком дня, умовами виселення з пансіону, правами та обов’язками учнів, які проживають у пансіоні, їх законних представників, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки, про що робить відповідний запис у договорі.

Виселення учня з пансіону здійснюється відповідно до наказу керівника закладу освіти у разі:

1) порушення ним правил внутрішнього розпорядку пансіону, затверджених керівником закладу освіти;

2) відрахування учня із закладу освіти у порядку, встановленому законодавством;

3) письмової заяви одного з батьків або іншого законного представника учня.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виселення з пансіону здійснюється за погодженням з відповідною службою у справах дітей.

Дострокове розірвання договору одним з батьків або іншим законним представником учня допускається протягом усього запланованого строку його дії.

 1. Умови забезпечення учнів у пансіоні

3.1.Для учнів,  що проживають у пансіоні забезпечується:

1) створення безпечних, комфортних та гідних умов проживання і навчання, наближених до сімейних, з урахуванням статі, віку та індивідуальних особливостей учнів, їх особливих освітніх потреб, що сприяють оволодінню учнями компетентностями, необхідними для життя, формуванню культури безпечної поведінки;

2) захист їх прав, зокрема права на:

- висловлювання своєї власної думки та побажань;

- повагу до людської гідності;

- захист від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації;

- відпочинок;

- захист персональних даних учня відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

- інформування щодо їх прав, а також контактних даних посадових осіб та організацій, куди необхідно звертатися у разі їх порушення;

3) формування в учнів гігієнічних навичок та засад здорового способу життя, звичок здорового харчування, фізичної активності, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження їх сексуального та репродуктивного здоров’я, попередження поширення серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та/або психічного здоров’я;

4) вільне спілкування з батьками або іншими законними представниками учня за допомогою телефонного зв’язку, у тому числі мобільного;

5) можливість інформування директора Ліцею щодо фактів всіх видів насильства стосовно учня або інших учнів, які проживають у пансіоні, свідком яких учні були особисто або про які отримали інформацію від інших осіб;

6) отримання (у разі потреби) психологічної допомоги;

7) медичне обслуговування;

8) користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти, репетиційною базою (у тому числі у позаурочний час) відповідно до затвердженого директором Ліцею режиму дня та правил внутрішнього розпорядку пансіону;

9) відвідування батьками або іншими законними представниками учнів під час проживання у пансіоні та спілкування з ними без присутності працівників закладу освіти;

10) вихід за територію пансіону для учнів, які не досягли 13 років, у супроводі працівника Ліцею, одного з батьків або іншого законного представника чи уповноваженої ними особи, а для учнів, які досягли 13 і більше років, - за попереднім письмовим погодженням одного з батьків або іншого законного представника;

11) вільний доступ до приміщень пансіону (крім технічних та службових);

12) доступ до інформаційних ресурсів, що використовуються під час підготовки домашніх завдань, а також у позаурочний час;

13) вибір щодо участі у виховних заходах, що проводяться у пансіоні.

4. Права і обов’язки учнів, що проживають в пансіоні

 

4.1.Учні, що проживають у пансіоні зобов’язані:

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку пансіону;

       - дотримуватися правил техніки безпеки, особистої гігієни та санітарних норм;

       - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів, які проживають у пансіоні, педагогічних та інших працівників пансіону;

- завчасно попереджати директора Ліцею про вихід за територію закладу без супроводу працівника закладу, одного із батьків або іншого законного представника чи уповноваженої ними особи (для учнів, які проживають у пансіоні та досягли 13 і більше років, крім спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів).

5. Права та обов’язки  батьків або інших законних представників учня

5.1. Батьки або інші законні представники учня мають право бути поінформованими про:

 • умови та особливості проживання учня у пансіоні;
 • заплановані у пансіоні психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження;
 • стан здоров’я учня у разі його хвороби або іншого випадку, що стався з учнем.

Батьки або інші законні представники учнів зобов’язані:

 • дотримуватися умов договору про проживання учнів у пансіоні;

 - забирати учнів на вихідні та святкові дні, канікули додому;

 - у разі хвороби учня або виникнення симптомів захворювання під час його перебування у вихідні та святкові дні, під час канікул або в інші дні поза межами пансіону вчасно попередити керівника закладу освіти про стан здоров’я учня;

 - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів, які проживають у пансіоні, педагогічних та інших працівників пансіону.

6. Діяльність Пансіону в складі  Люблинецького ліцею Волинської обласної ради

6.1.Пансіон входить до складу Люблинецького ліцею Волинської обласної ради користується печаткою Ліцею.

6.2.Функціонування Пансіону забезпечує директор Ліцею, призначений на підставі відповідного рішення Засновника та з яким укладений контракт. Безпосереднє керівництво виховним процесом в Пансіоні покладено на завідувача пансіоном (заступника директора з виховної роботи).

6.3.Посади працівників, які організовують діяльність пансіону, вводяться до штату  Люблинецького ліцею Волинської обласної ради.

6.4. Виховний процес у Пансіоні здійснюється педагогічними працівниками закладу  згідно з освітньою програмою закладу освіти та з урахуванням особливостей культурного життя відповідної територіальної громади.

       6.5.Організація, умови проживання та утримання учнів у Пансіоні забезпечуються відповідно до:

 • вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, державних санітарних норм та правил для відповідного типу закладу освіти, що є обов’язковими для врахування під час поселення учнів до пансіону, в тому числі дотримання під час поселення в одній кімнаті вимог стосовно кількості, статі, віку учнів;
 • вимог Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти;
 • вимог цього Положення, інших актів законодавства та правил внутрішнього розпорядку пансіону.

 

7. Перелік майна, яким  забезпечуються учні для проживання в пансіоні

7.1.Пансіон розміщений у відокремленій від навчального корпусу будівлі або відокремлених приміщеннях будівлі закладу освіти. Облаштування, обладнання  приміщень пансіону та його прибудинкова територія відповідають санітарним, протипожежним правилам та державним будівельним нормам, визначеним законодавством.

7.2.Для проживання в Пансіоні учні забезпечуються таким майном: ліжко, шафа для одягу (окреме місце для одягу в шафі), стілець, стіл, постільні речі (матрац, подушка, ковдра, підковдра, простирадло, наволочка, рушник).

7.3.Майно, видане в безоплатне індивідуальне користування, є власністю закладу освіти, обліковується як інвентар і підлягає обов’язковому поверненню в разі виселення з пансіону.

7.4.У разі псування майна, виданого учню, який проживає в пансіоні, не з його вини Ліцей  зобов’язаний замінити його за свій рахунок.

7.5.Учні, які проживають в пансіоні (крім діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування ), одягом, взуттям та засобами особистої гігієни не забезпечуються.

7.6. Особи різної статі проживають на окремих поверхах будівлі, а також забезпечені окремими душовими кімнатами та туалети з відокремленими кабінами.

7.7.Для учнів, які проживають у Пансіоні, облаштована кімната соціально-побутового орієнтування, призначена для підготовки учнів до самостійного життя, їх соціальної адаптації.

8. Порядок організації харчування в Пансіоні

 8.1.Харчування учнів, які проживають у пансіоні, здійснюється відповідно до норм харчування та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 30, ст. 1739).

8.2.Для учнів, які проживають у пансіоні встановлюється п’ятиразовий режим харчування (сніданок, другий сніданок, обід, підвечірок, вечеря) з не менше ніж триразовим споживанням гарячої їжі.

8.3.Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років втратили батьків, у літній оздоровчий період (90 днів), неділю, святкові і канікулярні дні витрати на харчування збільшуються на 10 відсотків для придбання свіжих овочів і фруктів.

8.4.Харчування учнів у пансіоні здійснюється тільки в дні їх фактичного проживання в ньому.

8.5.Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування перебувають на повному державному утриманні відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 194; Офіційний вісник України, 2003 р., № 36, ст. 1947).

8.6.Утримання учнів у пансіоні здійснюється за рахунок коштів засновника,  Волинської обласної ради та інших джерел, не заборонених законодавством.

8.7.Для утримання та розвитку матеріально-технічної бази Пансіону, забезпечення проживання та утримання учнів у Пансіоні Люблинецький ліцей Волинської обласної ради може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

8.8.Учням, які проживають у пансіоні, їх батькам або іншим законним представникам можуть надаватися платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством.

9. Порядок здійснення оплати за утримання учнів у пансіоні

9.1.Оплата за утримання учнів у пансіоні здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 35, ст. 1650).

       Розмір оплата за утримання учнів у пансіоні (надалі - батьківська плата) порядок її нарахування та умови звільнення від плати або зменшення розміру плати  визначається відповідно до Законів України, до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002р. № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 22.07.2003р. № 490 «Про внесення змін до  Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», постанови КМ України від 24.02.2003р. № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України,  Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України 15.11.2001  №486/202/524/455/3370 від 15.11.2001р. «Про затвердження методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги».

Згідно п. 3.1. наказу Міністерства освіти і науки України від 22.07.2003р. № 490: батьки або особи, які їх заміняють, щомісячно вносять плату в розмірі 20% середньомісячного сукупного доходу на одного члена сім'ї за утримання одного вихованця.

 Розмір батьківської плати нараховується (визначається) два рази в календарний рік: до 10 січня та до 10 вересня, терміном на шість місяців.  

9.2. Документи, необхідні для нарахування (визначення) розміру батьківської плати подаються директору закладу одночасно із підписаним договором про надання послуг з проживання та утримання учня у Пансіоні:

- довідки про доходи кожного  члена  сім'ї  за  минулі  шість календарних  місяців,  видані  за  місцем  отримання  доходів;

Довідка про доходи подається у наступному порядку:

           -  до 10 вересня подаються довідки про доходи за період з 01 січня по 30 червня поточного року; до  10 січня подаються довідки про доходи за період  з 01 липня по 31 грудня минулого року;

           -  Батьки, які займаються підприємницькою діяльністю подають довідку з ДФС:  до 20 серпня  - за період з  1 січня до 30 червня; до 20 лютого -  за період  з 1 липня до 31грудня кожного року.

-  довідки   про    склад    сім'ї,    видані    житлово-комунальними організаціями, сільськими (селищними) радами), ЦНАП;

До складу сім’ї включаються: чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

 - довідки із міської, сільської (селищної) ради про наявність, розмір земельної ділянки, частки(паю),  подаються директору закладу разом із заявою.

Документи, необхідні для перерахунку (визначення) розміру батьківської плати подаються Замовником  два рази в календарний рік: до 10 січня та до 10 вересня .

Замовник зобов’язаний сплачувати місячний платіж за  перебування дитини (дітей) не пізніше 10-го числа кожного поточного місяця  протягом періоду навчання, на підставі рахунку, що видає  Виконавець.

9.3.У разі відрахування вихованця з навчального закладу внесена за його утримання плата за відповідну кількість днів даного місяця підлягає  поверненню.

9.4.Замовник вносить плату за навчання в українській національній валюті готівкою в касу Виконавця або на розрахунковий рахунок через банківську установу.

    9.5. У разі коли Замовник не пред’явив  або невчасно пред’явив документи, плата справляється у максимальному розмірі.

10. Медичне обслуговування учнів

10.1.Медичне обслуговування учнів здійснюється відповідно до Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 31 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 9, ст. 404).

Медичне обслуговування учнів  здійснюється медичним працівником, який входить до штату Люблинецького ліцею Волинської обласної ради.

           10.2.Медичне обслуговування учнів включає:

 • організацію проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів;
 • організацію проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду;
 • моніторинг стану здоров’я;
 • здійснення профілактичних та оздоровчих заходів у закладах освіти;
 • надання медичної допомоги учням, які перебувають у невідкладному стані, у закладах освіти.

          10.3.Медичний працівник закладу:

 • проводить антропометрію, термометрію, оцінку загального стану розвитку учнів;

проводить періодичні огляди на педикульоз відповідно до вимог, установлених МОЗ;

здійснює профілактичні та оздоровчі заходи під час навчання;

 • бере участь у здійсненні медикопедагогічного контролю за фізичним вихованням учнів;
 • здійснює ізоляцію учнів, які мають ознаки інфекційної хвороби, з негайним інформуванням їх батьків або інших законних представників, а також спостереження за учнями, які були в контакті з інфекційним хворим;
 • надає медичну допомогу учням, які перебувають у невідкладному стані, здійснює виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та невідкладне інформування про це батьків або інших законних представників дитини;
 • бере участь в організації харчування учнів закладу освіти;
 • здійснює контроль за своєчасністю проходження учнем профілактичного медичного огляду та вакцинації, а також інформує із зазначених питань батьків або інших законних представників;
 • проводить серед педагогічних працівників, батьків учнів або інших законних представників та учнів просвітницьку та консультаційну роботу щодо здорового способу життя, турботи про психічне здоров’я, виховання здорової дитини;
 • здійснює інформування учасників освітнього процесу з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я;
 • співпрацює з працівниками психологічної служби закладу освіти, інклюзивноресурсних центрів, закладів охорони здоров’я, а також соціального захисту;
 • бере участь в організації та контролі проведення поточної дезінфекції та санітарних і протиепідемічних заходів.

   Узагальнена інформація за результатами щорічних обов’язкових медичних профілактичних оглядів щодо загального стану здоров’я учнів доводиться щороку медичним працівником закладу освіти до відома педагогічних працівників та керівника закладу освіти.

 

11. Облік і звітність.

 1. 1.У пансіоні ведуться такі книги:

- книга обліку проживаючих в пансіоні;

- книга для запису речей, що видаються учням, які проживають в пансіоні.

     11.2. Облік майна пансіону ведеться в інвентарній книзі ліцею.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень